संपर्क

अध्यक्ष, राज्य मंडळ, पुणे
सर्व्हे नं. 832-ए, फायनल प्लॉट क्रमांक 178 व 179,
बालचित्रवाणी जवळ, आघारकर रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या मागे,
भांबुर्डा, शिवाजीनगर, पुणे-411 004. महाराष्ट्र (भारत)
secretary.stateboard@gmail.com

अधिकार्‍्यांचे दूरध्वनी क्रमांक

अधिकार्‍्याचे नाव पदनाम डायरेक्ट नं. कार्यालय फॅक्स

एसटीडी कोड

श्री. शरद गोसावी.
डॉ.अशोक भोसले.
अध्यक्ष, राज्य मंडळ, पुणे
सचिव, राज्य मंडळ, पुणे
२५६५१७५१
२५६५१७५०
२५७०५०००
२५७०५०००


०२०
०२०
विभागीय मंडळ, पुणे
विभागीय मंडळ, नागपूर
विभागीय मंडळ, औरंगाबाद
विभागीय मंडळ, मुंबई
विभागीय मंडळ, कोल्हापूर
विभागीय मंडळ, अमरावती
विभागीय मंडळ, नाशिक
विभागीय मंडळ, लातूर
विभागीय मंडळ, कोकण
क्विक लिंक्स
भारत सरकार पोर्टल
महाराष्ट्र शासन पोर्टल
एमएचआरडी
एसएसए पोर्टल
बालभारती
बालचित्रवाणी
डीआयएसई
एन.यू.ई.पी.ए.
एस.ई.एम.आय.एस.
एन.सी.ई.आर.टी.
महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद
संपर्क | उत्तरदायित्वास नकार | माहितीचा अधिकार