Stateboard Logo

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक
व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे

Azadi Bharat

Last reviewed and updated:

20th May 2024

सर्व्हे क्रमांक ८३२-अ, फायनल प्लॉट क्रमांक १७८ आणि १७९, बालचित्रवाणीजवळ, आघारकर संशोधन संस्थेच्या मागे, भांबुर्डा, शिवाजीनगर, पुणे-४११००४. महाराष्ट्र (भारत)

020-25705000

Copyright © 2024 MSBSHSE. All rights reserved