-
The Maharashtra State Board of Secondary & Higher Secondary Education, Pune 411004 is an Autonomous Body established under the provisions of the Maharashtra Act No. 41 of 1965. The Maharashtra State Board of Secondary & Higher Secondary Education, conducts the HSC and SSC Examinations in the state of Maharashtra through its nine Divisional Boards located at Pune, Mumbai, Aurangabad, Nasik, Kolhapur, Amravati, Latur, Nagpur and Ratnagiri. The Board conducts examination twice a year and the number of students appearing for the main examination is around 14 Lacs for HSC and 17 Lac’s SSC, for the supplementary examination around 6 Lacs students are expected HSC and SSC together. There are about 21000 schools (SSC) and 7000 (HSC) Higher Sec. Schools / Jr. colleges in the entire state.
 DOWNLOADS
 NOTIFICATIONS
 STATISTICS
 SPECIAL STUDENTS
 PUBLICATIONS
 NEWS & EVENTS
 QUICK LINKS
 EVALUATION
LATEST NOTIFICATIONS

 

 

 

 

 

इ. १२वी परीक्षा आवेदनपत्र विलंब शुल्काने भरावयाच्या तारखांबाबत

ई 10 वी परीक्षेचे आवेदनपत्र भरण्याच्या तारखेत मुदतवाढीबाबत..

ई १२ वी परीक्षेचे आवेदनपत्र भरण्याच्या तारखेत मुदतवाढीबाबत..

TIME TABLE FOR HSC FEB 2024 VOCATIONAL COURSES

TIME TABLE FOR HSC FEB 2024 GENERAL AND BIFOCAL COURSES

TIME TABLE FOR SSC MARCH 2024

फेब्रु मार्च २०२४ खाजगी विद्यार्थी अतिविलंब शुल्कासह निर्धारित मुदत

मंडळातील सेवानिवृत्त वतनधारक हयातीच्या दाखल्याबाबत

१०वी फेब्रु २०२४ परीक्षेची आवेदनपत्र ऑनलाइन सादर करण्याच्या तारखेबाबत.

१२वी फेब्रु २०२४ परीक्षेची आवेदनपत्र ऑनलाइन सादर करण्याच्या तारखेबाबत.

१०वी १२वी मार्च२४ परीक्षेसाठी खाजगी अर्ज विलंब शुल्काने स्वीकारणेबाबत

उच्च नायलाय मुंबई खंडपीठ नागपूर औरंगाबाद विधिज्ञांचे पॅनल निश्चितीबाबत

DATE EXTENDED OF PRIVATE CANDIDATE(17.NO) FORM FOR HSC SSC MAR 2024

इ. १० वी/ १२ वी परीक्षा जुलै २०२३ निकालाबाबत

ई १२ वी खाजगी विद्यार्थी (फॉर्म नं १७ ) माहिती व मार्गदर्शक सूचना

ई १० वी खाजगी विद्यार्थी (फॉर्म नं १७ ) माहिती व मार्गदर्शक सूचना

(17 NO FORM) PRIVATE CANDIDATE ONLINE FORM FILLING DATE CIRCULAR.

इ१०वी पुरवणी परीक्षेतील सामाजिक शाश्त्रे पेपर-१ च्या दिनांकात बदल..

इ १०वी व इ १२वी पुरवणी परीक्षेतील वेळापत्रकात बदल

सेवानिवृत्तीधारक,कुटुंबनिवृत्तीधारक यांचा सन २०२३-२४ करीत TDS कपात करणे.

SSC AND HSC JULY-AUG 2023 HALL TICKET CIRCULAR

शिक्षासूची वाचन उ माध्य. व माध्य. शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा जुलै ऑगस्ट २०२३

माध्य.परीक्षा जुलै ऑगस्ट. २०२३ ऑनलाईन आवेदनपत्र भरण्याच्या मुदतवाढीबाबत

उ.माध्य.परीक्षा जुलै ऑगस्ट. २०२३ ऑनलाईन आवेदनपत्र भरण्याच्या मुदतवाढीबाबत

ई१०वी पुरवणी परीक्षा जुलै २०२३ आवेदनपत्र भरण्याच्या दिनांकाबाबत

ई १० वी समुपदेशन सेवांबाबत प्रकटन

ई १० वी परीक्षा फेब्रुवारी-मार्च २०२३ च्या निकालाबाबत.

Top 20 percentile cut off for HSC Feb-2023 exam.

ई१२वी पुरवणी परीक्षा जुलै २०२३ आवेदनपत्र भरण्याच्या दिनांकाबाबत

ई १२वी समुपदेशन सेवांबाबत प्रकटन

१२ वी परीक्षा फेब्रुवारी-मार्च २०२३ च्या निकालाबाबत.

पुणे जिल्ह्याचे न्यायालयीन प्रकरणी कामाबाबतचे दरपत्रके

SSC exam Date Extension for Submission of Proposal for Elementary Intermediate Drawing Grade Exam

इयत्ता १० वी परीक्षेची ठळक वैशिष्ट्ये

समकक्ष मान्य केलेल्या संस्था व बोर्डचे नाव २०२3 पर्यंत

प्रकटन १२ वी इंग्रजी विषयांच्या प्रश्नपत्रिकेतील त्रुटींबाबत

१२ वी Feb/Mar-2023 परीक्षेची ठळक वैशिष्ट्ये

१०वी /१२वी प्रश्नपत्रिका १० मिनिटे अगोदर वितरीत करायच्या कार्यपद्धतीबाबत

१०वी /१२वी परीक्षा - समुपदेशक नियुक्तीबाबत

HALL TICKET SSC MARCH 2023 CIRCULAR

शिक्षासूची वाचन उ माध्य. व माध्य. शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा फेब-मार्च २०२३

HSC FEB 2023 HALL TICKET CIRCULAR

Top 20 percentiles for hsc 2022

इ. १० वी व इ. १२ वी परीक्षेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी कृती कार्यक्रम स्पर्धा

HSC SSC PRIVATE CAND EXTENSION

उ.माध्य.परीक्षा फेब्रु. २०२३ ऑनलाईन आवेदनपत्र भरण्याच्या मुदतवाढीबाबत

माध्य.परीक्षा फेब्रु. २०२३ ऑनलाईन आवेदनपत्र भरण्याच्या मुदतवाढीबाबत

Reg. Extension of Dates for HSC-2023 Online Form Submission

माध्य. परीक्षा मार्च २०२३ ऑनलाईन आवेदनपत्र मुदतवाढीबाबत

उ.माध्य.परीक्षा फेब्रु. २०२३ ऑनलाईन आवेदनपत्र भरण्याच्या मुदतवाढीबाबत

माध्य. परीक्षा मार्च २०२३ ऑनलाईन आवेदनपत्र बाबत

उ.माध्य.परीक्षा फेब्रु. २०२३ ऑनलाईन आवेदनपत्र भरण्याच्या मुदतवाढीबाबत

१०वी/१२वी NSQF अंतर्गत SPORTS विषयाचे मूल्यमापनाबाबत

इ. १२ ऑनलाईन आवेदन पत्र फेब्रु. २०२३ भरणे बाबत

मंडळामार्फत प्राप्त होणाऱ्या सूचनाबाबत

मंडळ आस्थापनेवर अधिसंख्य पदावर कार्यरत असलेलया कर्मचाऱ्यांची माहिती

१२ वी परीक्षेची ठळक वैशिष्ट्ये

प्रकटन १० मिनिटे अगोदर करायच्या कार्यपद्धतीबाबत

      Online Verification of statement of marks & Certificate(SSC & HSC)
Maharashtra State Board of Open Schooling
OTHER BOARD LINKS

VERIFICATION(HSC) VERIFICATION(SSC)
Form17(HSC) Form17(SSC)
Profile(HSC) Profile(SSC)
Attendance(HSC) Attendance(SSC)
Fee Refund(HSC) Fee Refund(SSC)
LOGIN FOR INSTITUTE
FOR SSC FOR HSC
Sign in here Sign in here
Login for Divisional Board