HSC 2021 EXAM निकालाबाबत विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींचे निराकरण

HSC-2021 परीक्षा विद्यार्थ्यांना बैठक क्र अवगत करून देणेबाबत

HSC -2021 निकालाबाबत प्रकटन

सन २०२१-२२ इ ११ वी प्रवेश संदर्भात घेण्यात येणाऱ्या (CET) करीता LINK

सन २०२०-२१ च्या ११ वी प्रवेशासाठी CET बाबत प्रकटन

CET helpline सुविधेबाबत

इ १० वी परिक्षा २०२१ चा निकाल व विविध तपशील जाहीर करणेबाबत

कनिष्ठ लिपिक भरती २०१९-उमेदवारांच्या निवडयादी परिशिष्ट -१

कनिष्ठ लिपिक भरती २०१९-उमेदवारांच्या निवड यादीबाबत प्रकटन

गुणानुक्रमे निवडयादीत समाविष्ट होऊ न शकलेल्या उमेदवाराची यादी परिशिष्ट २

इ. १२ वी मार्च- २०२१ परीक्षा मूल्यमापन - संकलित निकाल तक्ते

सन २०२१ १२ वी विद्यार्थीनिहाय पुनर्परीक्षार्थी (नियमित व खाजगी)Revised

२०२१ (इ.१२ वी) परीक्षेच्या विद्यार्थिनिहाय गुणतक्ता तुरळक विषय(Revised)

सन २०२१ १२ वी मूल्यमापन कार्यपद्धती

१० वी सरासरी गुण एकत्रित तक्ता

२०२१ (इ.१२ वी) परीक्षेच्या विषयनिहाय गुणतक्ता खाजगी विद्यार्थी

२०२१ (इ.१२ वी) परीक्षेच्या विषयनिहाय गुणतक्ता नियमित विद्यार्थी

कनिष्ठ लिपिक भरती - SEBC उमेदवारांच्या सुधारीत प्रवर्ग निश्चितीची यादी.

१० वी मार्च-२०२१ संगणकीय प्रणालीत गुणांच्या नोंदणीबाबत

कनिष्ठ लिपिक भरती-SEBC प्रवर्गातील उमेदवारांनी विकल्प देणेबाबत

कनिष्ठ लिपिक भरती-SEBC प्रवर्गातील उमेदवारांनी विकल्प देणेबाबत link

विशेष गरजा असणाऱ्या(दिव्यांग) विद्यार्थ्यांसाठी लेखनिक/वाचक उपलब्धतेबाबत

about medical certificate of divyang candidates HSC MAR-21

AROGYA V SHARIRIK SHIKSHA (SSC) EXAM APRIL 21

AROGYA V SHARIRIK SHIKSHAN (HSC) EXAM APRIL 21

HSC SSC APRIL 21 PRIVATE CANDIDATE REGISTRATION EXTENTION DATE

HSC April-May 21 special instructions to principals regarding practical,oral,grade exam.

SSC April-May 21 special instructions to headmasters regarding practical,oral,grade exam.

Regarding syllabus for HSC /SSC April-21 exam.

इ १० वी/१२ वी विद्यार्थ्यांची परीक्षा शुल्काची प्रतिपूर्ती करणेबाबत link

विद्यार्थ्यांची परीक्षा शुल्काची प्रतिपूर्ती करणेबाबत कार्यपद्धती

कनिष्ठ लिपिक भरती -२०१९ अपात्र उमेदवारांची यादी

कनिष्ठ लिपिक भरती २०१९ बाबत प्रकटन

HSC revised evaluation circular

कनिष्ठ लिपिक भरती २०१९ कागदपत्र छाननी (अनाथ प्रवर्ग) पुरवणी यादी 2

कनिष्ठ लिपिक भरती २०१९ कागदपत्र छाननी (अनाथ प्रवर्ग) पुरवणी यादी

कनिष्ठ लिपिक भरती २०१९-छाननीसाठी सादर करावयाच्या कागदपत्रांची यादी

कनिष्ठ लिपिक भरती २०१९-Cut Of Marks for verification of documents.

कनिष्ठ लिपिक भरती २०१९ सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी

कनिष्ठ लिपिक भरती २०१९ कागदपत्र छाननी निमंत्रित उमेदवार यादी व वेळापत्रक.

SSC revised evaluation scheme.

HSC revised evaluation scheme.