SSC exam Date Extension for Submission of Proposal for Elementary Intermediate Drawing Grade Exam

पुणे जिल्ह्याचे न्यायालयीन प्रकरणी कामाबाबतचे दरपत्रके

इयत्ता १० वी परीक्षेची ठळक वैशिष्ट्ये

समकक्ष मान्य केलेल्या संस्था व बोर्डचे नाव २०२3 पर्यंत

प्रकटन १२ वी इंग्रजी विषयांच्या प्रश्नपत्रिकेतील त्रुटींबाबत

१२ वी Feb/Mar-2023 परीक्षेची ठळक वैशिष्ट्ये

१०वी /१२वी प्रश्नपत्रिका १० मिनिटे अगोदर वितरीत करायच्या कार्यपद्धतीबाबत

१०वी /१२वी परीक्षा - समुपदेशक नियुक्तीबाबत

HALL TICKET SSC MARCH 2023 CIRCULAR

शिक्षासूची वाचन उ माध्य. व माध्य. शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा फेब-मार्च २०२३

HSC FEB 2023 HALL TICKET CIRCULAR

Top 20 percentiles for hsc 2022

इ. १० वी व इ. १२ वी परीक्षेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी कृती कार्यक्रम स्पर्धा

HSC SSC PRIVATE CAND EXTENSION

TIMETABLE NOTIFICATION FOR HSC AND SSC FEB/MAR 2023

TIMETABLE HSC-FEB-2023 GENERAL AND BIFOCAL

TIMETABLE HSC-FEB-2023 VOCATIONAL

TIMETABLE SSC-MARCH-2023

उ.माध्य.परीक्षा फेब्रु. २०२३ ऑनलाईन आवेदनपत्र भरण्याच्या मुदतवाढीबाबत

माध्य.परीक्षा फेब्रु. २०२३ ऑनलाईन आवेदनपत्र भरण्याच्या मुदतवाढीबाबत

Reg. Extension of Dates for HSC-2023 Online Form Submission

माध्य. परीक्षा मार्च २०२३ ऑनलाईन आवेदनपत्र मुदतवाढीबाबत

उ.माध्य.परीक्षा फेब्रु. २०२३ ऑनलाईन आवेदनपत्र भरण्याच्या मुदतवाढीबाबत

माध्य. परीक्षा मार्च २०२३ ऑनलाईन आवेदनपत्र बाबत

उ.माध्य.परीक्षा फेब्रु. २०२३ ऑनलाईन आवेदनपत्र भरण्याच्या मुदतवाढीबाबत

१०वी/१२वी NSQF अंतर्गत SPORTS विषयाचे मूल्यमापनाबाबत

इ. १२ ऑनलाईन आवेदन पत्र फेब्रु. २०२३ भरणे बाबत

मंडळ आस्थापनेवर अधिसंख्य पदावर कार्यरत असलेलया कर्मचाऱ्यांची माहिती

मंडळामार्फत प्राप्त होणाऱ्या सूचनाबाबत

१२ वी परीक्षेची ठळक वैशिष्ट्ये

प्रकटन १० मिनिटे अगोदर करायच्या कार्यपद्धतीबाबत